Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. UNYT WiFi: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: UNYT Media Group b.v. handelend onder de naam UNYT WiFi, gevestigd aan Sophialaan 1 A, 8911 AE te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 655045969;
b. Klant: ieder bedrijf die met UNYT WiFi een overeenkomst is aangegaan;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen UNYT WiFi en de Klant;
d. Diensten: alle diensten die UNYT WiFi in het kader van de Overeenkomst aan de Klant levert;
e. Netwerk: de draadloze internetverbinding die door derden via de UNYT WiFi aan de Klant beschikbaar wordt gesteld;
f. UNYT WiFi Access Point: het fysieke apparaat dat door UNYT WiFi aan de klant wordt geleverd;
g. Software: alle softwareprogrammatuur in de UNYT WiFi en de Website die door UNYT WiFi is ontwikkeld en die gedurende de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking wordt gesteld;
h. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt of gebruik wenst te maken van het Netwerk;
i. UNYT Portal: de internetpagina waarnaar de Gebruiker wordt doorgeleid wanneer hij de openbare WiFi van de Klant selecteert;
j. Startpagina: de eerste internetpagina die verschijnt nadat de Gebruiker succesvol heeft ingelogd op het Netwerk;
k. Website: de website portal.unyt.nl waar de Klant kan inloggen en waarna de Klant een afbeeldingen en coupons en vouchers op de Portal page kan plaatsen.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten inzake het leveren van Diensten door UNYT WiFi aan de Klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen UNYT WiFi en de Klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

De nietige of vernietigde bepalingen zullen door UNYT WiFi vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien UNYT WiFi niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat UNYT WiFi het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.6. Gedurende de Overeenkomst heeft UNYT WiFi het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van UNYT WiFi zijn vrijblijvend.
3.2. UNYT WiFi is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, e-mailberichten of op haar website.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de Overeenkomst heeft ondertekend dan wel nadat de Klant op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van UNYT WiFi.

Artikel 5. Looptijd van de Overeenkomst en opzegging
5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd die is opgenomen in de Overeenkomst. Na het verstrijken van de looptijd wordt de Overeenkomst automatisch verlengd, maar is dagelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande de 1evan de volgende maand.
5.2. Partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.
5.3. Na beëindiging van de Overeenkomst heeft de Klant niet meer het recht het Accespoint, de Software en de Website te gebruiken. Na beëindiging dient het Accespoint binnen 7 dagen in de originele verpakking te retourneren. Indien het Acces Point niet of niet tijdig wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor € 500 in rekening te brengen.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1. UNYT WiFi zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
6.2. UNYT WiFi heeft het recht om op elk moment de Diensten buiten gebruik te stellen als een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruik van de Diensten (deels) belemmeren.
6.3. UNYT WiFi heeft het recht de Overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
6.4. UNYT WiFi kan tijdens de installatie van de UNYT WiFi apparatuur onttrekken aan het dagelijkse gebruik, indien dit door UNYT WiFi noodzakelijk geacht wordt voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien na de installatie er een storing optreedt in apparatuur of systemen van de Klant, dan dient de Klant contact op te nemen met UNYT WiFi.
6.5. UNYT WiFi kan gedurende de Overeenkomst onderhoud (laten) verrichten aan de Diensten waardoor de Klant tijdelijk geen gebruik kan maken van de Diensten. In een dergelijk geval heeft de Klant geen recht op enige vorm van compensatie, tenzij de niet-beschikbaarheid van de Diensten door toedoen van UNYT WiFi onredelijk lang is.

Artikel 7. Opleveringstermijn
7.1. Opgegeven opleveringstermijnen worden door UNYT WiFi bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn.
7.2. De opleveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat UNYT WiFi kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde materialen en zaken tijdig aan UNYT WiFi worden geleverd en de door derden in opdracht van UNYT WiFi te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de opleveringstermijn met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
7.3. De opleveringstermijn zal ook worden verlengd, indien de Klant na het sluiten van de Overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
7.4. In het geval dat een door UNYT WiFi opgegeven opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.5. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Klant tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de Overeenkomst of een andere actie jegens UNYT WiFi.

Artikel 8. Storing
8.1. Indien de Klant een storing constateert in de dienstverlening, dan kan de Klant de storing op de volgende wijze bij UNYT WiFi melden: info@unyt.nl

Artikel 9. Verplichtingen van de Klant
9.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan UNYT WiFi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan UNYT WiFi worden verstrekt.
9.2. De Klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het UNYT WiFi onmogelijk maakt de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
9.3. De Klant is gehouden UNYT WiFi onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.4. Zonder schriftelijke of elektronische toestemming van UNYT WiFi is het de Klant verboden de door UNYT WiFi verschafte gebruikersnaam, het wachtwoord en alle overige rechten en plichten voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen.
9.5. Het is de Klant niet toegestaan om de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties.
9.6. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de Diensten en voor het in acht nemen van door UNYT WiFi gegeven instructies en/of adviezen.
9.7. Indien een storing in de Diensten veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de Klant, dan zijn alle kosten die UNYT WiFi heeft moet maken om de storing te verhelpen voor rekening van de Klant.
9.8. UNYT WiFi heeft het recht de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens UNYT WiFi niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. UNYT WiFi zal de Klant van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van UNYT WiFi kan worden verlangd. De betalingsverplichtingen van de Klant jegens UNYT WiFi blijven ook tijdens de buitengebruikstelling in stand.

Artikel 10. UNYT WiFi Accespoint
10.1. De Klant is verplicht de UNYT WiFi Accespoint (AP) enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
10.2. UNYT WiFi is niet aansprakelijk voor schade aan de UNYT WiFi AP en/of het niet naar behoren functioneren van de UNYT WiFi AP, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
10.3. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan de UNYT WiFi AP, sluit UNYT WiFi iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
10.4. De Klant wordt eigenaar van de UNYT WiFi AP, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 11. Gebruik van het Netwerk
11.1. De Gebruiker kan gebruik maken van het Netwerk door op de Portal page in te loggen via zijn Facebook, Twitter, FourSquare of LinkedIn account. Beschikt de Gebruiker niet over een van de hiervoor genoemde social media accounts, dan kan de Gebruiker inloggen door middel van zijn e-mailadres.
11.2. Nadat de Gebruiker succesvol heeft ingelogd op het Netwerk via een social media account, wordt een welkom e-mail met de Cashback Code gestuurd.

Artikel 13. Productspecificaties
13.1. UNYT WiFi behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de Software, ingevolge de technische evolutie van de Software. UNYT WiFi waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de Software.

Artikel 14. Prijzen
14.1. Alle vermelde prijzen zijn excl. btw.
14.2. UNYT WiFi heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De Klant wordt vooraf schriftelijk of via de e-mail van een prijswijziging op de hoogte gesteld.

Artikel 15. Facturatie en betaling
15.1. Facturatie geschiedt jaarlijks vooraf. Maandbetaling is mogelijk tegen een toeslag.
15.2. Betaling geschiedt middels automatische incasso, waarvoor de Klant aan UNYT WiFi een volmacht verleent, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
15.3. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt UNYT WiFi de Klant een herinnering. Geeft de Klant geen gehoor aan de herinnering, dan is de Klant in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
15.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de Klant te dien aanzien anders.
15.5. Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
15.6. Indien de Klant geen gehoor geeft aan de gestuurde herinnering, dan heeft UNYT WiFi het recht de toegang tot de Diensten te blokkeren totdat alle openstaande facturen (inclusief rente en kosten) zijn voldaan. UNYT WiFi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de Klant door de blokkering lijdt.
15.7. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 16. Wijziging factuuradres of verhuizing
16.1. Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres van de Klant wijzigt, dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan UNYT WiFi door te geven.

Artikel 17. Wijziging Overeenkomst
17.1. Wijzigingen op de Overeenkomst, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via de e-mail door UNYT WiFi aanvaard worden.

Artikel 18. Inloggegevens
18.1. De Klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de Klant, dan kan UNYT WiFi daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
18.2. Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de Klant UNYT WiFi daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 19. Intellectueel eigendom
19.1. Door het ter beschikking stellen van Software, de Website, Diensten en dergelijke worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De Klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden. Het is de Klant niet toegestaan de Software te verkopen of te verhuren. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde Software, Diensten en dergelijke berusten uitsluitend bij UNYT WiFi of bij haar licentiegever.
19.2. De Klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van UNYT WiFi.
19.3. Het is UNYT WiFi toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de Software.
19.4. Het is de Klant niet toegestaan (een gedeelte van) de Software te kopiëren, reproduceren, aanpassen, de-assembleren, de-compileren, namaken, wijzigen, analyseren of reconstrueren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van UNYT WiFi.
19.5. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Software, Diensten of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
19.6. Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van UNYT WiFi, dan heeft UNYT WiFi het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die UNYT WiFi daardoor heeft geleden aan de Klant in rekening gebracht.
19.7. UNYT WiFi heeft het recht de naam van de Klant en/of het logo van de Klant op haar website te plaatsen als zijnde een klant van UNYT WiFi.

19.8. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij UNYT WiFi voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 20. Niet nakoming, ontbinding en opschorting
20.1. UNYT WiFi is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijk tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
a. de Klant in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden;
b. blijkt dat het technisch niet mogelijk is om de Diensten aan de Klant te leveren;
c. de Klant surseance van betaling aanvraagt;
d. faillissement van de Klant wordt aangevraagd;
e. het bedrijf van de Klant wordt stilgelegd of geliquideerd;
f. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
g. op enig vermogensbestanddeel van de Klant beslag wordt gelegd.

Artikel 21. Aansprakelijkheid en verjaring
21.1. UNYT WiFi kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
21.2. UNYT WiFi streeft ernaar de Diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. UNYT WiFi is niet aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen.
21.3. UNYT WiFi garandeert niet dat de Diensten te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. De Klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. UNYT WiFi zal pogen een volledige continuïteit van de Diensten te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. UNYT WiFi is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de Diensten, tenzij de onderbreking van de Diensten door toedoen van UNYT WiFi onredelijk lang is.
21.4. UNYT WiFi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de Klant toegepaste inlogcodes. UNYT WiFi is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.
21.5. De Diensten wordt via het internet ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de Diensten kan worden beïnvloed door factoren die niet aan UNYT WiFi zijn toe te rekenen. UNYT WiFi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Klant lijdt doordat de Diensten niet of niet volledig beschikbaar zijn.
21.6. UNYT WiFi is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de Klant.
21.7. UNYT WiFi aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden, zoals een storing in het Netwerk.
21.8. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan UNYT WiFi nimmer worden aangerekend.
21.9. Indien UNYT WiFi de Diensten niet meer (geheel) kan leveren zoals is overeengekomen doordat Facebook, Twitter, LinkedIn of andere derden hun (online) diensten wijzigen, dan kan UNYT WiFi daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
21.10. Iedere aansprakelijkheid van UNYT WiFi voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, omzetverlies, reputatieschade en bedrijfsstagnatie.
21.11. Indien UNYT WiFi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van UNYT WiFi beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van UNYT WiFi gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van UNYT WiFi beperkt tot de maandelijkse abonnementskosten exclusief btw.
21.12. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van UNYT WiFi of haar ondergeschikten.
21.13. De Klant vrijwaart UNYT WiFi voor vorderingen die derden tegen UNYT WiFi instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor UNYT WiFi niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Klant is gehouden UNYT WiFi op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor UNYT WiFi mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
21.14. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1 jaar waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de Klant is ingesteld.
21.15. Indien de Klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens UNYT WiFi handelt, dan dient de Klant alle schade te vergoeden die UNYT WiFi daardoor heeft geleden.

Artikel 22. Klachten
22.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst door UNYT WiFi dienen door de Klant direct aan UNYT WiFi en in ieder geval binnen 8 dagen na de dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat UNYT WiFi in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
22.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat UNYT WiFi erkent dat de uitvoering van de Overeenkomst gebrekkig is.
22.3. Na het indienen van de klacht dient de Klant UNYT WiFi de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog haar verplichtingen na te komen.
22.4. Indien het alsnog nakomen van de Overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal UNYT WiFi slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 23. Overmacht
23.1. UNYT WiFi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien UNYT WiFi daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).
23.2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen in de energie- of materiaal aanvoer, uitval van computerapparatuur, weersomstandigheden, brand, blikseminslag, stakingen, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens UNYT WiFi de Overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en wijzigingen in regelgeving. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door UNYT WiFi zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, naar het oordeel van UNYT WiFi, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
23.3. In geval van overmacht zal UNYT WiFi vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het leveren van de Diensten. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel UNYT WiFi als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 24. Verwerking van gegevens / GDPR Wet
24.1. Voor UNYT WiFi is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt UNYT WiFi volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
24.2. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft UNYT WiFi verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. De persoonsgegevens en handelingen van de Gebruikers worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde veiligheidssystemen.
24.3. Voorwaarde voor het gratis gebruik door de Gebruiker van Netwerk is dat de Gebruiker ermee akkoord gaat dat zijn e-mailadres, voor zover bekend bij UNYT WiFi, door UNYT WiFi wordt gebruikt om nieuwsbrieven naar de Gebruiker te sturen waarin advertenties van de Klant zijn opgenomen. In elke nieuwsbrief die naar de Gebruiker wordt gestuurd, wordt de Gebruiker de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor nieuwsbrieven.
24.4. Indien met voorafgaande toestemming van de Gebruiker, persoonsgegevens van de Gebruiker aan de Klant worden verstrekt, dan is de Klant verplicht ter beschikking gestelde e-mailadressen enkel te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dit betekent o.a. dat de Klant in elke nieuwsbrief welke hij naar de Gebruiker mailt een link moet opnemen waarmee de Gebruiker zich kan afmelden voor nieuwsbrieven van de Klant. De Klant vrijwaart UNYT WiFi voor aanspraken van Gebruikers van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden.
24.5 UNYT WiFi heeft de nieuwe wet (GDPR) die per 25 mei 2018 van toepassing is, toegepast op hun werkwijze en procedure. UNYT WiFI gaat voor GDPR proof. Daar nog niet alles duidelijk is in deze wet zullen er in de loop van de tijd nog aanpassingen gedaan worden.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25.1. Op elke Overeenkomst tussen UNYT WiFi en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
25.2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Klant en UNYT WiFi worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar UNYT WiFi gevestigd is.

Heb je nog verdere vragen?

Laat hier jouw telefoonnummer achter en wij zullen je zo snel mogelijk terugbellen.
Chat openen
Hallo,
Hoe kunnen wij je helpen?